INFORMATION FOR PATIENTS

bonus 1a

דרושים/ות מתנדבים/ות למחקר רפואי חדשני ופורץ דרך

דרושים/ות מתנדבים/ות למחקר רפואי חדשני ופורץ דרך לשיקום והבראת עצמות הגפיים ושברים לא מאוחים באמצעות בונופיל-2, מוצר מחקר מתקדם המכיל תאים בוני עצם

הניסוי מתקיים במחלקות אורתופדיות במספר מרכזים רפואיים בארץ תחת בקרה ופיקוח רפואיים ובאישור משרד הבריאות.

בניסוי תילקח מהמטופל דוגמת רקמת שומן וממנה יופקו ויגודלו תאים בוני עצם שישמשו ליצירת שתל עצם עצמי. לאחר הפקתם, מגודלים התאים שהופקו מן המטופל בחדרים נקיים בתנאים מחמירים על גבי חלקיקים מינרליים מאושרים לשימוש בבני אדם.

בסופו של תהליך זה מתקבל בונופיל-2, שתל עצם עצמי המוזרק לתוך חסר העצם בגוף המטופל. לאחר השתלתו, צפוי מוצר המחקר למלא את החסר באמצעות רקמת עצם עצמית חיה ומתפתחת ולאפשר התחדשות ושחזור של העצם.

יתרונות הטכנולוגיה הכוללת שימוש בתאים חיים ממקור עצמי צפויים להביא לקיצור זמן הטיפול ושיפור איכותו בהתוויות הנחקרות: (1)  שבר מרוסק חוץ-מפרקי בעצם ארוכה או קצרה; או (2) חסר עצם קריטי בעצם ארוכה או קצרה, חוץ- או תוך-מפרקי שכשל להתאחות באופן עצמוני/לאחר ניתוח.

לאחר ההשתלה יתבצע מעקב אורתופדי צמוד אחר תהליך הריפוי במשך שנה.


לפרטים נוספים אודות הניסוי הקליני
אימייל: info@bonus-bio.com | טלפון: 073-2067132


פרסום זה הינו לצורך גיוס משתתפים למחקר בלבד ואין בו משום פרסומת למוצר המחקר ו/או ליזם הניסוי הרפואי ו/או כל הבטחה ו/או התחייבות לגבי ביצועי מוצר המחקר בניסוי הקליני.

 

Нужны волонтеры для инновационных и новаторских медицинских исследований

Hужны добровольцы для инновационных и новаторских медицинских исследований по реабилитации и заживлению костей конечностей и несросшихся переломов с использованием БоноФилл-2, передового исследовательского продукта, содержащего костеобразующие клетки.

Эксперимент проходит в ортопедических отделениях нескольких медицинских центров Израиля под медицинским контролем и наблюдением и с одобрения Министерства здравоохранения.

В ходе эксперимента у пациента будет взят образец жировой ткани, из которого будут извлечены и выращены клетки, образующие костную ткань, которые будут использованы для создания аутологичного костного трансплантата. После экстракции, клетки, извлеченные у пациента, выращивают на минеральных частицах в чистых помещениях в строгих условиях , разрешенных для использования человеком.

В конце этого процесса получают БоноФилл-2, аутологичный костный трансплантат, который вводят в костный дефицит в организме пациента. Ожидается, что после имплантации исследовательский продукт заполнит образовавшуюся щель живой и развивающейся аутологичной костной тканью и обеспечит регенерацию и реконструкцию кости.

Ожидается, что преимущества технологии, включающей использование живых клеток аутологичного происхождения, позволят сократить сроки лечения и улучшить его качество при изученных показаниях: 1) внесуставной размозженный перелом длинной или короткой кости; или (2) отсутствие критической кости в длинной или короткой кости, экстра- или внутрисуставной, которая не смогла соединиться спонтанно/после операции.

После пересадки в течение года будет проводиться тщательный ортопедический контроль за процессом заживления.


Для получения более подробной информации о клиническом исследовании
Телефон: info@bonus-bio.com | вызов: 073-2067132

Эта публикация предназначена только для набора участников исследования и не содержит никакой рекламы исследовательского продукта и/или инициатора медицинского испытания и/или каких-либо обещаний и/или обязательств в отношении эффективности исследовательского продукта в клиническом испытании.

مطلوب متطوعين/متطوعات لبحث طبي مبتكر

مطلوب متطوعين/متطوعات لبحث طبي مبتكر لإعادة بناء وشفاء عظام الأطراف والكسور غير القابلة للشفاء باستخدام BonoFill-2، وهو منتج بحثي متقدم يحتوي على خلايا بانية العظم.

تجرى الدراسة في أقسام جراحة العظام في عدة مراكز طبية في البلاد تحت إشراف طبي صارم وبموافقة وزارة الصحة.

في التجربة، سيتم أخذ عينة من الأنسجة الدهنية من المشارك، والتي سيتم من خلالها إنتاج خلايا بانية العظام واستخدامها لإنشاء طعم عظمي يعتمد على خلايا المشارك نفسه. بعد استخراجها، تزرع الخلايا المستخرجة من المشارك في الغرف النظيفة تحت رقابة صارمة وتنمو على جزيئات معدنية معتمدة للاستخدام البشري.

في نهاية هذه العملية، يتم الحصول على BonoFill-2، وهو طعم عظمي ذاتي المنشأ، يتم حقنه في فجوة العظام في جسم المريض. بعد زرعه، من المتوقع أن يملأ منتج البحث الفجوة بأنسجة عظم ذاتية حية ومتنامية والتي من شأنها أن تسمح بتجديد العظام وإعادة بنائها.

من المتوقع أن تؤدي مزايا التكنولوجيا، التي تتضمن استخدام الخلايا الحية ذات الأصل الذاتي إلى تقصير وقت العلاج وتحسين جودته في المؤشرات المدروسة: (1) كسر خارج المفصل في عظم طويل أو قصير؛ أو (2) فقدان عظم حرج في العظم الطويل أو القصير، خارج المفصل أو داخله نتيجة فشله في الاتحاد تلقائيًا / بعد عملية.

سيتم متابعة المشاركين بعناية من قبل أخصائي تقويم العظام لمدة عام بعد الزرع


لمزيد من التفاصيل حول التجربة السريرية
 البريد الإلكتروني : info@bonus-bio.com | هاتف: 2067132-073


يهدف هذا الإعلان فقط لتجنيد المشاركين للبحث. ليس الغرض منه الدعاية أو الترويج للمنتج البحثي أو لراعي البحث. لا تقدم أي وعود أو التزامات فيما يتعلق بأداء منتج البحث في التجربة السريرية.

 

Participate in an innovative clinical study

Participate in an innovative clinical study for the reconstruction and healing of limb bones and non-healing fractures using BonoFill-2, an advanced investigational product consisting of bone-building cells.  

The study is being conducted in Orthopedic departments at several medical centers across Israel under tight medical supervision and the approval of the Israel Ministry of Health. 

In this study, a sample of fatty (adipose) tissue will be obtained from the participant, from which bone-building cells shall be produced and used to create a bone graft based on the participant's own cells. Once produced, the patient cells are cultivated in cleanrooms under stringent control and grown on mineral particles approved for human use.

This process creates BonoFill-2, a bone graft of a self-origin (autologous) injected into the damaged bone gap in the patient body. After transplantation, the investigational product is expected to fill the gap with viable and growing bone tissue that should allow bone regeneration and reconstruction.

The advantages of BonoFill-2 technology, building on viable cells of a self-origin, are expected to expedite the treatment and improve its quality for the investigated indications: (1) Long and short bone extra-articular comminuted fracture; or (2) Long and short bones extra and intra-articular defect/gap or non-union incapable of self-regeneration

Participants will be closely followed up by an orthopedist for a year after the transplantations.


For more details on the study, please contact us at:
E-mail: info@bonus-bio.com | Phone: 073-2067132


This advertisement is solely intended to recruit participants to enroll in a clinical study. It is not intended to publicize or promote the investigational product or the study sponsor. It makes no promises or commitments regarding the investigational product performance in the clinical study.

דרושים/ות מתנדבים/ות למחקר רפואי חדשני ופורץ דרך

דרושים/ות מתנדבים/ות למחקר רפואי חדשני ופורץ דרך לשיקום והבראת עצמות הגפיים ושברים לא מאוחים באמצעות בונופיל-2, מוצר מחקר מתקדם המכיל תאים בוני עצם

הניסוי מתקיים במחלקות אורתופדיות במספר מרכזים רפואיים בארץ תחת בקרה ופיקוח רפואיים ובאישור משרד הבריאות.

בניסוי תילקח מהמטופל דוגמת רקמת שומן וממנה יופקו ויגודלו תאים בוני עצם שישמשו ליצירת שתל עצם עצמי. לאחר הפקתם, מגודלים התאים שהופקו מן המטופל בחדרים נקיים בתנאים מחמירים על גבי חלקיקים מינרליים מאושרים לשימוש בבני אדם.

בסופו של תהליך זה מתקבל בונופיל-2, שתל עצם עצמי המוזרק לתוך חסר העצם בגוף המטופל. לאחר השתלתו, צפוי מוצר המחקר למלא את החסר באמצעות רקמת עצם עצמית חיה ומתפתחת ולאפשר התחדשות ושחזור של העצם.

יתרונות הטכנולוגיה הכוללת שימוש בתאים חיים ממקור עצמי צפויים להביא לקיצור זמן הטיפול ושיפור איכותו בהתוויות הנחקרות: (1)  שבר מרוסק חוץ-מפרקי בעצם ארוכה או קצרה; או (2) חסר עצם קריטי בעצם ארוכה או קצרה, חוץ- או תוך-מפרקי שכשל להתאחות באופן עצמוני/לאחר ניתוח.

לאחר ההשתלה יתבצע מעקב אורתופדי צמוד אחר תהליך הריפוי במשך שנה.


לפרטים נוספים אודות הניסוי הקליני
אימייל: info@bonus-bio.com | טלפון: 073-2067132


פרסום זה הינו לצורך גיוס משתתפים למחקר בלבד ואין בו משום פרסומת למוצר המחקר ו/או ליזם הניסוי הרפואי ו/או כל הבטחה ו/או התחייבות לגבי ביצועי מוצר המחקר בניסוי הקליני.

Нужны волонтеры для инновационных и новаторских медицинских исследований

Hужны добровольцы для инновационных и новаторских медицинских исследований по реабилитации и заживлению костей конечностей и несросшихся переломов с использованием БоноФилл-2, передового исследовательского продукта, содержащего костеобразующие клетки.

Эксперимент проходит в ортопедических отделениях нескольких медицинских центров Израиля под медицинским контролем и наблюдением и с одобрения Министерства здравоохранения.

В ходе эксперимента у пациента будет взят образец жировой ткани, из которого будут извлечены и выращены клетки, образующие костную ткань, которые будут использованы для создания аутологичного костного трансплантата. После экстракции, клетки, извлеченные у пациента, выращивают на минеральных частицах в чистых помещениях в строгих условиях , разрешенных для использования человеком.

В конце этого процесса получают БоноФилл-2, аутологичный костный трансплантат, который вводят в костный дефицит в организме пациента. Ожидается, что после имплантации исследовательский продукт заполнит образовавшуюся щель живой и развивающейся аутологичной костной тканью и обеспечит регенерацию и реконструкцию кости.

Ожидается, что преимущества технологии, включающей использование живых клеток аутологичного происхождения, позволят сократить сроки лечения и улучшить его качество при изученных показаниях: 1) внесуставной размозженный перелом длинной или короткой кости; или (2) отсутствие критической кости в длинной или короткой кости, экстра- или внутрисуставной, которая не смогла соединиться спонтанно/после операции.

После пересадки в течение года будет проводиться тщательный ортопедический контроль за процессом заживления.


Для получения более подробной информации о клиническом исследовании
Телефон: info@bonus-bio.com | вызов: 073-2067132

Эта публикация предназначена только для набора участников исследования и не содержит никакой рекламы исследовательского продукта и/или инициатора медицинского испытания и/или каких-либо обещаний и/или обязательств в отношении эффективности исследовательского продукта в клиническом испытании.

مطلوب متطوعين/متطوعات لبحث طبي مبتكر

مطلوب متطوعين/متطوعات لبحث طبي مبتكر لإعادة بناء وشفاء عظام الأطراف والكسور غير القابلة للشفاء باستخدام BonoFill-2، وهو منتج بحثي متقدم يحتوي على خلايا بانية العظم.

تجرى الدراسة في أقسام جراحة العظام في عدة مراكز طبية في البلاد تحت إشراف طبي صارم وبموافقة وزارة الصحة.

في التجربة، سيتم أخذ عينة من الأنسجة الدهنية من المشارك، والتي سيتم من خلالها إنتاج خلايا بانية العظام واستخدامها لإنشاء طعم عظمي يعتمد على خلايا المشارك نفسه. بعد استخراجها، تزرع الخلايا المستخرجة من المشارك في الغرف النظيفة تحت رقابة صارمة وتنمو على جزيئات معدنية معتمدة للاستخدام البشري.

في نهاية هذه العملية، يتم الحصول على BonoFill-2، وهو طعم عظمي ذاتي المنشأ، يتم حقنه في فجوة العظام في جسم المريض. بعد زرعه، من المتوقع أن يملأ منتج البحث الفجوة بأنسجة عظم ذاتية حية ومتنامية والتي من شأنها أن تسمح بتجديد العظام وإعادة بنائها.

من المتوقع أن تؤدي مزايا التكنولوجيا، التي تتضمن استخدام الخلايا الحية ذات الأصل الذاتي إلى تقصير وقت العلاج وتحسين جودته في المؤشرات المدروسة: (1) كسر خارج المفصل في عظم طويل أو قصير؛ أو (2) فقدان عظم حرج في العظم الطويل أو القصير، خارج المفصل أو داخله نتيجة فشله في الاتحاد تلقائيًا / بعد عملية.

سيتم متابعة المشاركين بعناية من قبل أخصائي تقويم العظام لمدة عام بعد الزرع


لمزيد من التفاصيل حول التجربة السريرية
 البريد الإلكتروني : info@bonus-bio.com | هاتف: 2067132-073


يهدف هذا الإعلان فقط لتجنيد المشاركين للبحث. ليس الغرض منه الدعاية أو الترويج للمنتج البحثي أو لراعي البحث. لا تقدم أي وعود أو التزامات فيما يتعلق بأداء منتج البحث في التجربة السريرية.

Participate in an innovative clinical study

Participate in an innovative clinical study for the reconstruction and healing of limb bones and non-healing fractures using BonoFill-2, an advanced investigational product consisting of bone-building cells.  

The study is being conducted in Orthopedic departments at several medical centers across Israel under tight medical supervision and the approval of the Israel Ministry of Health. 

In this study, a sample of fatty (adipose) tissue will be obtained from the participant, from which bone-building cells shall be produced and used to create a bone graft based on the participant's own cells. Once produced, the patient cells are cultivated in cleanrooms under stringent control and grown on mineral particles approved for human use.

This process creates BonoFill-2, a bone graft of a self-origin (autologous) injected into the damaged bone gap in the patient body. After transplantation, the investigational product is expected to fill the gap with viable and growing bone tissue that should allow bone regeneration and reconstruction.

The advantages of BonoFill-2 technology, building on viable cells of a self-origin, are expected to expedite the treatment and improve its quality for the investigated indications: (1) Long and short bone extra-articular comminuted fracture; or (2) Long and short bones extra and intra-articular defect/gap or non-union incapable of self-regeneration

Participants will be closely followed up by an orthopedist for a year after the transplantations.


For more details on the study, please contact us at:
E-mail: info@bonus-bio.com | Phone: 073-2067132


This advertisement is solely intended to recruit participants to enroll in a clinical study. It is not intended to publicize or promote the investigational product or the study sponsor. It makes no promises or commitments regarding the investigational product performance in the clinical study.

Bonus Biogroup website

Image